Thư kêu gọi toàn Giáo phận cử hành Tuần Cửu nhật kính Đức Maria, Mẹ Trà Kiệu (Của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng)

Thư kêu gọi toàn Giáo phận cử hành Tuần Cửu nhật kính Đức Maria, Mẹ Trà Kiệu (Của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng)

Thư kêu gọi toàn Giáo phận cử hành Tuần Cửu nhật kính Đức Maria, Mẹ Trà Kiệu (Của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng)