Dâng Hoa Mừng Kính Đức Mẹ Trong Ngày CĐN Hành Hương Năm Thánh Đức Mẹ Trà Kiệu, 06-06-2020