Tổ chức mạng lưới Caritas Đà Nẵng

MẠNG LƯỚI CARITAS ĐÀ NẴNG VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY

     

       I. Caritas giáo xứ và các Nhóm Liên kết Caritas giáo xứ (CPGs) 

          Đến cuối năm 2020, tổ chức Caritas đã có mặt tại 54/58 giáo xứ/giáo họ biệt lập trong giáo phận Đà Nẵng. 54 Caritas giáo xứ biên chế thành 5 nhóm (Caritas parish group), gọi tắt là các groups, một group có từ 10 đến 12 Caritas giáo xứ/giáo họ biệt lập, phân bố đều ở đô thị, nông thôn và miền núi. Mỗi group có 1 trưởng và 2 phó làm nhiệm vụ điều phối các hoạt động chung của group mình. Có 5 CPGs:

       1/ CPG1: Có 10 thành viên, gồm Caritas giáo xứ Nhượng Nghĩa, Phước Tường, Hội An, Thạch Nham, Hòa Ninh, Việt An, Tam Thành, Tiên Phước, An Ngãi và Caritas Sơn Trà.

           Anh Phêrô Nguyễn Quang Thanh (Caritas Nhượng Nghĩa), trưởng ban Điều hành

       2/ CPG2: Có 10 thành viên, gồm Caritas giáo xứ Hòa Khánh, Thanh Bình, Phú Thượng, Chính Trạch, Xuân Thạnh, Hòa Thuận, Lệ Sơn, Hà Lam, Khánh Thọ và Caritas Trung Phước.

           Anh Antôn Lê Hùng (Caritas Hòa Khánh), trưởng ban Điều hành

       3/ CPG3: Có 9 thành viên, gồm Caritas giáo xứ Gia Phước, An Thượng, Trà Kiệu, Tam Tòa, Chính Tòa, Đông Vinh, Ái Nghĩa, Phú Hương và Caritas Hà Tân.

           Anh Tôma Lê Văn Sơn (Caritas Gia Phước), trường ban Điều hành

       4/ CPG4: Có 10 thành viên, gồm Caritas giáo xứ An Hải, Nội Hà, Thanh Đức, Tam Kỳ, Hòa Cường, Hội Yên, Vĩnh Điện, La Nang, An Sơn và Caritas Phú Hạ.

          Anh Giuse Nguyễn Thanh Tùng  (Caritas Nội Hà), trưởng ban Điều hành

       5/ CPG5: Có 10 thành viên, gồm Caritas giáo xứ Cồn Dầu, An Hòa, Thuận Yên, Ngọc Quang, Phước Kiều, Hòa Minh, Hòa Lâm, Bình Phong, Hoằng Phước và Caritas Cẩm Lệ.

          Anh GioaKim Huỳnh Văn Trương (Caritas Cồn Dầu), trưởng ban Điều hành

     II. Văn phòng và các ban trực thuộc

       Văn phòng Caritas giáo phận đặt tại 34A đường Trần Quốc Toản, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động đối nội đối ngoại, kết nối các hoạt động chung của các Groups và các Caritas giáo xứ; thông tin với Văn phòng Tòa Giám mục, với chính quyền và các tổ chức khác. Cơ cấu tổ chức và nhân sự: 

          - Giám đốc: Lm. Marcello Đoàn Minh (Quản xứ giáo xứ Phú Thượng)

          - Phó Giám đốc: Lm. Simon Nguyễn Can Trường (Quản xứ giáo xứ Hòa Khánh)

          - Đặc trách hoạt động NKT: Lm.Phê rô Nguyễn Minh Thắng (Giám đốc Phòng khám An Bình)

          - Chánh Văn phòng: Anh Giuse Trần Thanh Liêm 

          - Ban Hỗ trợ NCH: Anh PX. Nguyễn Quốc Cường và 4 cộng tác viên

          - Ban Hỗ trợ NKT: Anh Gioan Phạm Văn Ảnh và 4 cộng tác viên

          - Các cộng tác viên truyền thông, dự án, đào tạo

          - Trợ lý Chánh Văn phòng: Anh Gioan B. Trần Thanh Vũ       


                                                                                                            Văn phòng Caritas Đà Nẵng