Cha Marcello Đoàn Minh Và VP Caritas Đà Nẵng Thăm Cộng Đoàn Thừa Sai Mẹ Thiên Chúa 14.10.2020