Kinh quảng đại

Lạy Chúa Giêsu,

Xin dạy con biết sống quảng đại,

Biết phụng sự Chúa cho xứng đáng,

Biết cho đi mà không tính toán,

Biết chiến đấu mà không sợ thương tích,

Biết làm việc mà không tìm an nghỉ,

Biết hiến thân mà không mong chờ một phần thưởng nào khác

hơn là biết mình đã hành động theo Thánh ý Chúa. Amen.