Văn thư 0706/2015/CĐNg: V/v thông tin khi thiên tai xảy ra và triển khai một số công tác trong mạng lưới

Văn thư 0706/2015/CĐNg: V/v thông tin khi thiên tai xảy ra và triển khai một số công tác trong mạng lưới

Văn thư 0706/2015/CĐNg: V/v thông tin khi thiên tai xảy ra và triển khai một số công tác trong mạng lưới

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 06 năm 2015

Số: 0706/2015/CĐNg                                                                             

V/v thông tin khi thiên tai xảy ra và

triển khai một số công tác trong mạng lưới.

 

                           Kính gửi:

                         - Ban Đại diện Caritas giáo xứ.

                         - Trưởng CPG, trưởng ban thuộc văn phòng Caritas Đà Nẵng


 1Về thông tin liên lạc khi xảy ra thiên tai, bão lụt.

     - Để xây dựng mạng lưới thông tin khi thiên tai bão lụt xảy ra, ngoài điện thoại liên lạc của Cha quản xứ và trưởng Caritas giáo xứ, xin ban Đại diện vận động thêm một số thiện nguyện viên ở các khu vực xa giáo xứ, khu vực thường xuyên/trực tiếp ảnh hưởng do thiên tai, tham gia vào mạng lưới thông tin, để trong trường hợp khẩn cấp có thể giữ được liên lạc giữa văn phòng (VP) Caritas giáo phận, giáo xứ và các điểm xảy ra thiên tai.

     - Xin đăng ký thông tin theo các nội dung dưới đây và gửi về cho VP bằng văn bản hoặc email trước ngày 30/06/2015.

TT Họ và tên Chức vụ Địa chỉ
 cư trú
SĐT
cố định
SĐT
di động
1   Lm Quản xứ      
2   Trưởng Caritas gx      
3          
4          
           
           
...          

     Sau khi nhận được đăng ký của các ban Đại diện Caritas giáo xứ, VP sẽ tổng hợp thành danh bạ gửi đến các đơn vị trong mạng lưới.

2. Về hội họp, sinh hoạt.

- Tiếp tục thực hiện quy định về sinh hoạt/hội họp theo thông báo số 0403/2014/TB-CĐNg ngày 01/03/2014 của VP Caritas Đà Nẵng, cụ thể:

+ Hội họp/tĩnh huấn các ban Đại diện Caritas giáo xứ mỗi năm 2 lần, vào dịp đầu năm và giữa năm.

+ Toàn thể hội viên hội họp/tĩnh huấn 2 năm 1 lần vào năm chẵn. Năm 2014 đã tổ chức tĩnh huấn toàn thể hội viên lần thứ nhất vào ngày 01/04/2014, tại giáo xứ Phú Thượng, lần 2 sẽ tổ chức trong 6 tháng đầu năm 2016.

+ Hội viên Caritas giáo xứ duy trì sinh hoạt hằng tháng hoặc 2 tháng 1 lần theo nội dung đã hướng dẫn.

-    Để tạo sự gắn kết giữa các hội viên, các CPGs có thể liên kết với nhau (từ 2 đến 3 CPGs) hoặc độc lập tổ chức sinh hoạt toàn thể hội viên trong group mình. CPG nào có nhu cầu, xin đăng ký và phối hợp với văn phòng để tổ chức.

3. Về việc đề xuất dự án nhỏ phát triển cộng đồng.

-    Để phục vụ cộng đồng địa phương và nâng cao năng lực hoạt động của các CPGs và Caritas giáo xứ, VP Caritas có chương trình cộng tác với các CPGs thực hiện một số dự án nhỏ về phát triển cộng đồng. Mỗi CPG đề xuất 01 dự án nhỏ về phát triển cộng đồng, nhằm giúp cho 1 cộng đồng (nhóm) trong CPG của mình nâng cao điều kiện sống, kinh phí cho dự án này vào khoảng dưới 50triệu đồng. (Xin các CPG lưu ý: đây là dự án phát triển cộng đồng chứ không phải là đơn xin trợ cấp cho những hoàn cảnh khó khăn như đau ốm, học bổng, sửa nhà cửa, …).

-    Cơ chế ngân sách thực hiện tiểu dự án: VP Caritas Đà Nẵng 70%, CPG tự vận động 20%, 10% còn lại do cộng đồng hưởng lợi đóng góp. Trước mắt, VP Caritas sẽ xét duyệt và sẽ hỗ trợ cho 02 dự án khả thi nhất; các dự án còn lại, nếu khả thi, VP sẽ tiếp tục tìm nguồn hỗ trợ sau.

-    Nếu cần các mẫu đề xuất dự án, xin các trưởng CPG liên lạc với VP Caritas Đà Nẵng. Xin các CPG hoàn chỉnh các đề xuất dự án và nộp cho VP trước ngày 10/07/2015.

     Mong các anh chị trưởng groups, các ban, ban Đại diện Caritas giáo xứ nhiệt thành cộng tác cùng văn phòng thực hiện tốt đẹp các hoạt động trên.

GIÁM ĐỐC

Lm. Marcello Đoàn Minh (Đã ký)

Nơi gửi:

- VP TGM ĐN (thay báo cáo)

- VP Caritas VN (thay báo cáo)

- Cha quản xứ (để trình)

- Các CPG, Caritas gx, các ban (thực hiện)