Tuyên Truyền Vấn Đề Di Cư An Toàn Và Mua Bán Người Cho Các Em Giáo Xứ Hòa Thuận