Thư Mục vụ của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân gửi Dân Chúa GP Đà Nẵng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát

Thư Mục vụ của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân gửi Dân Chúa GP Đà Nẵng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát

Thư Mục vụ của Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân gửi Dân Chúa GP Đà Nẵng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát