Thư kêu gọi cầu nguyện và cộng tác cứu trợ nạn nhân lũ lụt (Của Đức Cha Tô-ma Vũ Đình Hiệu, chủ tịch UB BAXH-Caritas Việt Nam)

Thư kêu gọi cầu nguyện và cộng tác cứu trợ nạn nhân lũ lụt (Của Đức Cha Tô-ma Vũ Đình Hiệu, chủ tịch UB BAXH-Caritas Việt Nam)

Thư kêu gọi cầu nguyện và cộng tác cứu trợ nạn nhân lũ lụt (Của Đức Cha Tô-ma Vũ Đình Hiệu, chủ tịch UB BAXH-Caritas Việt Nam)