THÔNG BÁO MỜI THẦU/TENDER NOTICE

THÔNG BÁO MỜI THẦU/TENDER NOTICE

THÔNG BÁO MỜI THẦU/TENDER NOTICE

 

Caritas Đà Nẵng đang thực hiện việc Lắp đặt 2 hệ thống điện năng lượng mặt trời kết hợp đào tạo nghề cho học viên khuyết tật do Caritas Đức - BMZ (Bộ Hợp tác và Phát triển Cộng hoà Liên bang Đức) tài trợ

Caritas Danang is installing 2 solar power systems combined with vocational training for students with disabilities funded by Caritas Germany – BMZ (German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development)

Chúng tôi tổ chức đấu thầu “Khảo sát, thiết kế, thi công lắp đặt 2 hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Đà Nẵng và Phòng Khám An Bình, huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam kết hợp với giảng dạy phần lắp đặt  điện mặt trời cho học viên khuyết tật”.

We hold a tender for “Survey, design, construction and installation of 2 rooftop solar power systems at the Pastoral Center of Danang Diocese and An Binh Clinic, ThangBinh District, Quang Nam Province, in connection with practical solar installation training for young trainees with disabilities”

Kính mời các công ty về điện năng lượng mặt trời đủ khả năng, có sự quan tâm cùng tham gia đấu thầu. Chi tiết, xin xem “Thư mời thầu và hồ sơ mời thầu” trong mục này.

For solar installation companies, you are invited to participate in our bidding process. For more details, please see “Bidding Invitation and Bidding Document” in this section.