Thông báo mời tập huấn giai đoạn 2 - dự án "Người Samaritano nhân lành"

Thông báo mời tập huấn giai đoạn 2 - dự án "Người Samaritano nhân lành"

Thông báo mời tập huấn giai đoạn 2 - dự án "Người Samaritano nhân lành"

Kính gửi: Quý Anh, Chị

Dự án “Người Samaritano nhân lành” đã hoàn tất giai đoạn 1, hồ sơ dự án đã được nhà đầu tư chấp thuận. Để chuẩn bị giai đoạn 2 - giai đoạn thực hiện dự án, Văn phòng Caritas Đà Nẵng tổ chức tập huấn nội dung và quy trình triển khai thực hiện. Văn phòng trân trọng thông báo và kính mời.

1. Thành phần tham dự tập huấn:

- Cha Marcello Đoàn Minh, giám đốc Caritas Đà Nẵng

- Trưởng các CPGs

- Trưởng (hoặc 1 vị trong ban Đại diện) Caritas giáo xứ

- Đại diện ban Thường trực Giới trẻ giáo phận

- Văn phòng (và cộng tác viên văn phòng), đại diện ban Truyền Thông, đại diện ban Công tác Người Khuyết tật, tất cả thành viên ban Phục vụ Sự sống.

2. Thời gian: Từ 8h00 đến 11h, thứ Hai, ngày 30/11/2015.

3. Địa điểm: Nhà thờ giáo xứ Hội An.

Đây là đợt tập huấn quan trọng về kỹ thuật tiếp nhận và tổ chức trao khoản hỗ trợ cho người bại liệt, bại não nghèo khổ trong giáo xứ (Theo danh sách được duyệt), xin quý anh chị trình với Cha quản xứ và tham dự đầy đủ.

Các giáo xứ có hồ sơ tham gia dự án, xin mang theo bản lưu “Danh sách người bại liệt bại não đề xuất hỗ trợ từ dự án VT-500” của giáo xứ mình. Các giáo xứ không tham gia dự án, xin tham dự để phối hợp trong việc tổ chức triển khai dự án.

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 11 năm 2015

TM. Văn phòng Caritas Đà Nẵng

Giuse Trần Thanh Liêm, cvp