Danh Sách Đơn Vị, Cá Nhân Đóng Góp Qũy Học Bổng

Danh Sách Đơn Vị, Cá Nhân Đóng Góp Qũy Học Bổng

Danh Sách Đơn Vị, Cá Nhân Đóng Góp Qũy Học Bổng

VĂN PHÒNG CARITAS ĐÀ NẴNG

DANH SÁCH ĐƠN VỊ, NHÂN ĐÓNG GÓP QUỸ HỌC BỔNG TRONG NGÀY TĨNH HUẤN CARITAS MÙA VỌNG 2023

5/12/2023, NHÀ THỜ LAM

TTHọ, tên đệm TênGiáo xứ Số tiền
TIỀN MẶT
1 Đỗ Thị Hồng Ái   100.000
2 Nguyễn Thị Ấn   100.000
3 Nguyễn Đình Anh Phú Thượng 100.000
4 Bùi Thị Kim Anh Lam 100.000
5 Phạm Văn Ảnh Văn phòng 100.000
6 Nguyễn Cam Trung Phước 100.000
7 Chị Chi Tam Toà 1,000.000
8 Đỗ Minh Chơn Trung Phước 100.000
9 Thị Chung   100.000
10 Hồ Thị Cúc   200.000
11 Trần Hữu Cung Thanh Bình 70.000
12 Nguyễn Văn Cường   100.000
13 Trần Minh Đáng Phú Thượng 100.000
14 Nguyễn Danh Tam Thành 50.000
15 Thị Dung   100.000
16 Nguyễn Thị Ngọc Dung   100.000
17 Trần Thị Kim Én Tiên Phước 100.000
18 Thị Gái   100.000
19 Nguyễn Văn Hay   200.000
20 Trần Thị Kim Hoa Hoà Minh 100.000
21 Chị Hoa Tam Toà 100.000
22 Thị Hoà   100.000
23 Hồ Thanh Hoan   100.000
24 Nguyễn Văn Hoàng   200.000
25 Thị Mỹ Hồng Cẩm Lệ 100.000
26 Huỳnh Đức Hồng Ái Nghĩa 200.000
27 Nguyễn Hùng Phú Thượng 100.000
28 Nguyễn Văn Khải   130.000
29 Đinh Viết Kháng   100.000
30 Chị Kim Lan + Phương Trà Kiệu 400.000
31 Trần Lanh   100.000
32 Phan Thị Lành Đông Vinh 500.000
33 Nguyễn Thị Lành Lộc Hoà 100.000
34 Trần Thanh Liêm Văn phòng 500.000
35 Phạm Hồng Linh   100.000
36 Nguyễn Thị Mỹ Linh   200.000
37 Phạm Thị Mỹ Loan Hoà Minh 100.000
38 Trương Lực Đông Vinh 100.000
39 Nguyễn Thị Kim Mai   50.000
40 Nguyễn Thị Phương Mai An Thượng 500.000
41 Dương Min Tam Kỳ 100.000

42 Nguyễn Thanh Minh   100.000
43 Lưu Quang Minh Tam Kỳ 100.000
44 Nguyễn Đắc Mười Văn phòng 500.000
45 Nguyễn Thị Nhàn Trung Phước 100.000
46 Nguyễn Nhựt Khánh Thọ 100.000
47 Phùng Thị Nữ Cẩm Lệ 200.000
48 Trần Thị Yến Oanh Hoà Minh 200.000
49 Hồ Thị Phước Thanh Bình 500.000
50 Nguyễn Thị Thanh Phương Lộc Hoà 100.000
51 Nguyễn Thị Minh Qua Hội Yên 100.000
52 Nguyễn Ngọc Quang Lộc Hoà 100.000
53 Nguyễn Quốc Phú Thượng 50.000
54 Phan Đức Quốc An Ngãi Đông 200.000
55 Thị Hoàng Quyên An Thượng 200.000
56 Nguyễn Thị Quyền Lộc Hoà 200.000
57 Chị Sang Tam Toà 200.000
58 Minh Sơn Đông Vinh 100.000
59 Văn Sơn Gia Phước 500.000
60 Nguyễn Thị Sự Tiên Phước 100.000
61 Cao Thị Tuyết Sương Hoà Minh 50.000
62 Trần Văn Tám   50.000
63 Nguyễn Hồ Tân   100.000
64 Nguyễn Thanh   500.000
65 Hoàng Ngọc Thanh Nội 100.000
66 Lai Quốc Thành Mông Triệu 500.000
67 Chị Thanh + Hài Tam Toà 100.000
68 Trương Thị Dạ Thảo   100.000
69 Nguyễn Phi Thảo Cẩm Lệ 100.000
70 Nguyễn Thị Kim Thoa   200.000
71 Nguyễn Thị Kim Thoa   100.000
72 Đặng Thị Thu Đông Vinh 100.000
73 Hồ Thị Thuấn Lam 200.000
74 Huỳnh Thị Thương An Thượng 200.000
75 Phan Thị Ngọc Thuý An Ngãi Đông 200.000
76 Trần Thị Kim Thuyền An Thượng 200.000
77 Sử Nguyễn Đan Thy   100.000
78 Ngô Thị Kim Tố Phú Thượng 100.000
79 Mai Thuỳ Tràn   200.000
80 Đặng Thị Thuỳ Trang Cẩm Lệ 200.000
81 Nguyễn Thị Hồng Trinh An Ngãi 100.000
82 Nguyễn Trinh   100.000
83 Nguyễn Thanh Tuấn   100.000
84 Nguyễn Thanh Tùng Nội 100.000
85 Nguyễn Tuy Đông Tây Giang 500.000
86 Nguyễn Thị Thanh Tuyền An Ngãi Đông 200.000
87 Thị Thanh Tuyền Lộc Hoà 100.000
88 Phan Thị Vân   100.000
89 Nguyễn Thị Ánh Vân Hoà Minh 1,000.000
90 Hoàng Văn Tuấn   100.000

91 Trần Thanh Văn phòng 200.000
92 Thuý Vy   100.000
93 Trần Thị Xinh Trung Phước 100.000
94 Trương Thị Hoàng Yến   100.000
95 Caritas Sơn Trà   Sơn Trà 200.000
96 Caritas Hoằng Phước   Hoằng Phước 500.000
97 Caritas Thạch Nham   Thạch Nham 100.000
98 Caritas Tân   Tân 300.000
99 Caritas Trà Kiệu   Trà Kiệu 1,000.000
100 Caritas Lộc Hoà   Lộc Hoà 400.000
101 Không tên     100.000
102 Không tên     100.000
103 Không tên     100.000
104 Không tên     20.000
105 Không tên   Phú Thượng 50.000
106 Không tên   Phú Thượng 50.000
107 Không tên     60.000
108 Không tên     50.000
109 Không tên     50.000
110 Không tên     50.000
111 Không tên     50.000
112 Không tên     100.000
113 Không tên     200.000
114 Không tên     100.000
115 Không tên     100.000
116 Không tên     100.000
  CộngPhiếu thu số 27, ngày 5/12/2023 20,630.000
CHUYỂN KHOẢN
117 Nguyễn Khuynh Nhật Ban Truyền thông 500.000
118 Tấn Phong Ban Truyền thông 500.000
119 Caritas Gia Phước   Gia Phước 200.000
  CộngBáo Có VCB, ngày 5/12/2023 1,200.000

Tổng cộng                                                                                          21,830,000