Caritas Đà Nẵng hân hoan chào mừng Cha tân Giám đốc và tri ân Cha nguyên Giám đốc

Caritas Đà Nẵng hân hoan chào mừng Cha tân Giám đốc và tri ân Cha nguyên Giám đốc

Caritas Đà Nẵng hân hoan chào mừng Cha tân Giám đốc và tri ân Cha nguyên Giám đốc

 

Ngày 19/3/2022, trong thánh lễ mừng kính thánh Giuse do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà nẵng chủ sự tại nhà thờ Chính Tòa, Văn phòng TGM đã công bố Thư Bổ nhiệm Mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận, theo đó, Cha Simon Nguyễn Can Trường đươc bổ nhiệm trưởng ban Mục vụ Bác ái Xã hội của Giáo phận Đà Nẵng. 

Ngày 5/5/2022, Đức Cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu, Chủ tịch UBBAXH- Caritas Việt Nam đã ký quyết định số 02/2022/QĐ/CVN về việc bổ nhiệm Cha Simon Nguyễn Can Trường giữ chức vụ Giám đốc Caritas Đà Nẵng.

Ngày 10/5/2022, Đức Cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu, Chủ tịch UBBAXH- Caritas Việt Nam đã gửi văn thư số 04/01/2022/CVN đến Cha Marcello Đoàn Minh, nguyên Giám đốc Caritas Đà Nẵng.

Tại Giáo phận Đà Nẵng, trong ngày Tĩnh tâm Mùa Chay 05/04/2022, tại Giáo xứ Phú Thượng, Văn phòng Caritas Đà Nẵng đã tổ chức nghi lễ chào mừng Cha Tân trưởng ban BAXH và tri ân Cha Nguyên trưởng ban BAXH giáo phận.

Văn phòng xin giới thiệu Quyết định bổ nhiệm Cha tân Giám đốc Caritas Đà Nẵng, và văn thư (Cảm ơn) Cha nguyên Giám đốc Caritas Đà Nẵng của Đức Cha Chủ tịch UBBAXH - Caritas Việt Nam.